* pictures taken by Heikki Tuuli, Ignacio Pérez Pérez and Weird Folkersma